bvb_fluent_in_finante-logo
© Fluent in finante 2016. All Rights Reserved.
facebook
twitter
linkedin
youtube
este un concept creativ realizat de:
BVB-logo-RO_left Depozitarul-Central OTP-AM-Romania-SAI-SA-+-member-copy tradeville fluentinfinante-footer-logo
Aboneaza-te la Newsletter
Fii parte din comunitatea noastra! Lasa-ne adresa ta de e-mail si vei fi conectat la cele mai importante stiri si evenimente.
ABONEAZA-TE
close BCR Pensii
Platforma Universala pentru Investitori
INITIATOR:
bt-capital-new-logo

Definirea veniturilor din investiții


Veniturile din investiții sunt: dividendele, acestea fiind o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică; câștiguri de capital urmare a tranzacționării instrumentelor financiare sau răscumpararea fondurilor de investiții.

Instrumente financiare derivate cuprind, printre altele, opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe anumițti indicatori financiari, mărfuri, variabile climatice, emisii de substanțe, rate de inflație etc., în situația în care acestea pot fi decontate financiar; instrumente derivate pentru transferul riscului de credit și contracte financiare pentru diferențe.

O persoană fizică rezidentă este orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: are domiciliul în România; centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Orice persoană fizică ce nu îndeplinește condițiile prevăzute mai sus, precum și anumite poziții consulare, este o persoana fizică nerezidentă.

Valoarea fiscală reprezintă valoarea de achiziție sau de aport utilizată pentru calculul câștigului sau al pierderii.

Instrumentele financiare sunt reprezentate de acțiuni emise de societăți comerciale și alte echivalente ale acestora, tranzacționate pe piața de capital; obligațiunile și alte titluri de creanță, inclusiv titluri de stat, tranzacționate pe piața de capital; orice alte titluri tranzacționate în mod obișnuit, care dau dreptul de a achiziționa respectivele instrumente financiare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepția instrumentelor de plată.

Veniturile din investiții impozabile în România cuprind, printre altele, veniturile din dividende distribuite de societățile comerciale; veniturile din dividende ca urmare a deținerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv; veniturile din câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, și veniturile din dobânzi/cupoane primite ca urmare a deținerii de obligațiuni.

Veniturile din investiții neimpozabile în România cuprind, printre altele, dobânzile plătite ca urmare a deținerii de titluri de stat; câștigurile obținute din transferul titlurilor de stat și veniturile realizate la prima tranzacționare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acțiuni.

Următoarele acțiuni nu generează venituri impozabile: transferul de titluri de valoare și/sau aur financiar la momentul dobândirii acestora cu titlu de moștenire ori donație; transferul de titluri de valoare efectuat între soți; conversia certificatelor de depozit în actiuni suport/drepturi de alocare suport și a acțiunilor/drepturilor de alocare în certificate de depozit; acordarea instrumentelor financiare sub forma drepturilor de preferință, inclusiv subscrierea; distribuirea de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, în anumite condiții.
Valoarea fiscala 

Calculul bazei impozabile


Formula generală pentru determinarea câștigului/pierderii din transferul instrumentelor financiare (acțiuni, obligațiuni) este următoarea: 

baza impozabilă = preț de vânzare – preț de cumpărare

Există și cazuri speciale, dintre care amintim: câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare primite cu titlu gratuit, în cadrul programului de privatizare în masă, calculat după formula: baza impozabilă = preț de vânzare – valoarea nominală; câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare primite cu titlu gratuit sau la un preț preferential, în cadrul unui program de stock option plan, calculat dupa formula: baza impozabilă = preț de vânzare – prețt de achiziție preferențial – costuri aferente tranzacției; câștigul/pierderea din transferul altor titluri de valoare (excluzând derivatele), calculat după formula: baza impozabilă = preț de vânzare – valoare fiscală – costuri aferente tranzacției și câstigul/pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, calculat după formula: baza impozabilă = preț de vânzare (/răscumparare) – preț de cumpărare (/emisiune/subscriere) – cheltuielile de tranzacționare (/subscriere).

Câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare dobândite prin schimb, inclusiv cu ocazia reorganizărilor, se determină la înstrăinarea ulterioară a acestora.

Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei succesiuni, prețul de cumpărare/valoarea fiscală la momentul transferului ulterior o reprezintă prețul de achiziție plătit de deținătorul defunct dovedit cu documente justificative, la care se adaugă cheltuielile aferente întocmirii actelor de succesiune. 

Rezidenții fiscali ai statelor cu care România are încheiată o Convenție de Evitare a Dublei Impuneri sunt în general impozabili pentru câștigurile/pierderile obținute din România în statul de rezidență fiscală. Totuși, prevederile Convenției trebuie luate în considerare pentru fiecare situație (lista Convențiilor de evitare a dublei impuneri poate fi consultată aici, articolul 13/14 Câstiguri de capital).

Baza de impunere pentru venitul din dividende (inclusiv dividendele obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv) este valoarea dividendului distribuit.

Rezidenții fiscali ai statelor cu care România are încheiată o Convenție de Evitare a Dublei Impuneri sunt, în general, impozabili pentru dividendele obținute din România atât în România, cât și în statul de rezidență fiscală. Totuși, prevederile Convenției trebuie luate în considerare pentru fiecare situație (lista Convențiilor de evitare a dublei impuneri poate fi consultată aici, articolul 10/11 Dividende).

Baza de impunere pentru venitul din dobânzi/cupoane (obținute în general din deținerea de obligațiuni, mai putin titluri de stat) este valoarea dobânzii încasate.

Rezidenții fiscali ai statelor cu care România are încheiată o Convenție de Evitare a Dublei Impuneri sunt în general impozabili pentru dobânzile obținute din România în statul de rezidență fiscală. Totuși, prevederile Convenției trebuie luate în considerare pentru fiecare situație (lista Convențiilor de evitare a dublei impuneri poate fi consultată aici, articolul 11/12 Dobânzi).

În ceea ce privește titlurile de stat și alte instrumente financiare care atestă datoria publică a statului, dobânzile plătite ca urmare a deținerii de titluri de stat și câștigurile obținute ca urmare a tranzacționarii acestora sunt neimpozabile în România.

Rezidenții fiscali ai statelor cu care România are încheiată o Convenție de Evitare a Dublei Impuneri sunt în general impozabili pentru câștigurile/pierderile obținute din România în statul de rezidență fiscală. Totuși, prevederile Convenției trebuie luate în considerare pentru fiecare situație (lista Convențiilor de evitare a dublei impuneri poate fi consultată aici, articolul 11/12 Dobânzi și articolul 13/14 Caștiguri de capital).

Câștigul/Pierderea din transferul titlurilor de valoare (ex.: acțiuni, obligațiuni) se determină de către intermediar, dacă tranzacția se realizează prin intermediar iar acesta este rezident fiscal român, sau beneficiarul de venit, dacă tranzacția nu se realizează prin intermediar ori acesta nu este rezident fiscal român.

Câștigul/Pierderea din transferul titlurilor de valoare se determină atât pentru fiecare tranzacție în parte, cât și anual.

Câștigul/Pierderea anuală se determină de către intermediarul/beneficiarul de venit ca diferența între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. 

Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare se recuperează din câștigurile nete anuale obtinuțe în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele: reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi; dreptul la report este personal și netransmisibil; pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei de 7 ani consecutivi, reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Pierderea netă anuală se poate utiliza doar pentru a recupera câștiguri nete anuale (din investiții din România). Aceasta nu se poate utiliza pentru a recupera alte venituri/câștiguri obținute (investiții din străinatate, venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor).

Venitul impozabil din dividende și cel din dobânzi/cupoane se determină de către plătitorul de venit.

Stabilirea contribuțiilor sociale


Pentru veniturile din investiții se datorează doar contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Contribuția se datorează de către următoarele categorii de persoane fizice: cetățenii români cu domiciliul în țară; cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România; cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni.

Persoanele fizice care sunt afiliate la un sistem de securitate socială al unui Stat Membru al UE, SEE sau al Elveției, precum și al unui stat cu care România are încheiat un acord bilateral în acest sens nu au calitatea de contribuabili.
Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate: soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe țară.

Baza lunară de calcul pentru contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate o reprezintă câștigul anual determinat de către intermediar/beneficiar de venit, raportată la cele 12 luni ale anului.

Veniturile neimpozabile nu se cuprind în baza de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale.

Persoanele care realizează venituri din investiții nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii si asimilate salariilor; venituri din pensii; venituri din activități independente; venituri din asocierea cu o persoană juridică; venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultură; indemnizații de șomaj, indemnizații pentru creșterea copilului, ajutor social, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă.

În cazul veniturilor din investiții ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. 

Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, contribuția datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.

În anul 2016, salariul de bază minim brut pe țară se ridică la 1,050 RON pentru perioada ianuarie 2016 – aprilie 2016 și 1,250 RON pentru perioada mai 2016 – decembrie 2016.

Obligații de declarare


Pentru rezidenții fiscali români, obligația declarării veniturilor obținute (câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare) revine persoanei fizice care obține venitul din investiții. Declarația ce trebuie depusă este declarația privind veniturile realizate din România (formularul 200, care poate fi accesat aici).
16
Formularul 200 se depune până la 25 mai a anului urmâtor celui în care s-a obținut venitul (până la 25 mai 2017 pentru câștigurile/pierderile obținute în 2016).

Formularul 200 se depune la autoritățile fiscale competente împreună cu următoarele documente: copie a documentelor justificative eliberate de intermediari (situația anuală a câștigurilor/pierderilor, situația câștigurilor pe fiecare tranzacție, după caz), însoțite de traducerea autorizată în limba română, în cazul în care documentul justificativ este într-o limbă străină, și copie a unui act de identitate (carte de identitate, certificat de înregistrare).

Veniturile care nu sunt impozabile în România nu trebuie declarate (câștigurile/pierderile obținute de nerezidenți, veniturile din deținerea și tranzacționarea titlurilor de stat etc.)

Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând caștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Obligația de calculare, declarare și reținere a impozitului pe venit este finală, astfel încât investitorul nu are obligația depunerii Formularului 200.

În cazul dividendelor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Aceleași prevederi se aplică și câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv.

Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dobânzi revine persoanelor juridice, odată cu plața dobânzii. Obligația de calculare, declarare și reținere a impozitului pe venit este finală, astfel încât investitorul nu are obligația depunerii Formularului 200.

Cote și termene de plată


Pentru câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare (ex.: acțiuni, obligațiuni), urmare a depunerii Formularului 200, autoritățile fiscale competente vor emite o decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (Formularul 250), ce conține sumele de impozit pe venit și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, precum și detaliile de plată aferente (conturile ce trebuie utilizate, descrierea plății, codul unic de identificare etc.).

Impozitul pe venit și contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate se plătesc în termen de 60 de zile de la emiterea Deciziei de impunere (Formularului 250).

Astfel, în funcție de perioada de timp în care autoritățile fiscale competente analizează Formularul 200 și documentele justificative obținute, există posibilitatea ca impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate să fie datorate chiar și la 2 ani de la data obținerii venitului (beneficiu de cash flow pentru investitor).

Cotele de impozit și contribuție socială de asigurări sociale de sănătate pentru câștigul din transferul titlurilor de valoare (ex.: acțiuni, obligațiuni) sunt de 16% impozit pe venit, aplicat asupra câștigului obținut, și 5.5% contribuția socială de asigurări sociale de sănătate, aplicată asupra câștigului obținut, cu respectarea regulilor/plafoanelor menționate la subcapitolul ”Stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii”.

În cazul dividendelor, urmare a depunerii declarației informative privind impozitul pe venit reținut de către plătitorul de venit, autoritățile fiscale competente vor emite o decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (Formularul 250), ce conține suma datorată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, precum și detaliile de plată aferente (conturile ce trebuie utilizate, descrierea plății, codul unic de identificare etc.).

Impozitul pe venit și contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate se plătesc în termen de 60 de zile de la emiterea Deciziei de impunere (Formularului 250).

Astfel, în funcție de perioada de timp în care autoritățile fiscale competente analizează informațiile obținute, contribuția de asigurări sociale de sănătate poate să fie datorată chiar și la 2 ani de la data obținerii venitului (beneficiu de cash flow pentru investitor).

Cotele de impozit și contribuție socială de asigurări sociale de sănătate pentru dividende sunt de 5% impozit pe venit, aplicat asupra venitului din dividende obținut, și 5.5% contribuția socială de asigurări sociale de sănătate, aplicată asupra venitului din dividende obținut, cu respectarea regulilor/plafoanelor menționate la subcapitolul ”Stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii”.

Cota de 5% impozit pe venit reprezintă una din cele mai mici cote de impozit pe venit din țările dezvoltate/emergente, făcând din România o țară foarte atractivă pentru investiții (în special interne).
Urmare a depunerii declarației informative privind impozitul pe venit reținut de către plătitorul de venit, autoritățile fiscale competente vor emite o decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (Formularul 250), ce conține suma datoratp cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, precum și detaliile de plată aferente (conturile ce trebuie utilizate, descrierea plătii, codul unic de identificare etc.).

Pentru venitul din dobânzi, impozitul pe venit și contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate se plătesc în termen de 60 de zile de la emiterea Deciziei de impunere (Formularului 250).

Astfel, în funcție de perioada de timp în care autoritățile fiscale competente analizează informațiile obținute, contribuția de asigurări sociale de sănătate poate să fie datorată chiar și la 2 ani de la data obținerii venitului (beneficiu de cash flow pentru investitor).

Cotele de impozit și contribuție socială de asigurări sociale de sănătate pentru venitul din dobânzi sunt de 16% impozit pe venit, aplicat asupra venitului din dobânzi obținut, și 5.5% contribuția socială de asigurări sociale de sănătate, aplicată asupra venitului din dobânzi obținut, cu respectarea regulilor/plafoanelor menționate la subcapitolul ”Stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii”.

Recapitulare și concluzii


Vă prezentăm în continuare părțile cheie cu privire la cadrul fiscal aplicabil veniturilor din investiții, cât și avantajele și dezavantajele provenite din acestea.
Denumire tranzacție
Determinarea câștigului
Momentul determinării câștigului
1. Transfer titluri de valoare
PV – VF – CT
(preț de vânzare – valoare fiscală – costuri tranzacție)
Încheierii tranzacției
Efectuării plății
2. Transfer și răscumpărare drept de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv
PV – PC/PS/PE – CT/CS
(PC/PS/PE = pret de cumpărare/subscriere/emisiune; CS = costuri de subscriere)
Încheierii tranzacției
3. Dividende
Venitul brut distribuit
Efectuării plății
4. Dobanzi/Cupoane
Venitul brut obtinut
Efectuării plății
5. Dobânzi și câștiguri obținute ca urmare a deținerii de titluri de stat
Nu exista obligativitatea determinarii castigului
Nu există obligativitatea determinării câștigului
Denumire tranzacție
Impozitare
Declarare
1. Transfer titluri de valoare
16% impozit pe venit
5.5% CASS

Formular 200 (25 mai al anului următor)
2. Transfer și răscumparare drept de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv
16% impozit pe venit
5.5% CASS

Formular 200 (25 mai al anului următor)
3. Dividende
5% impozit pe venit
5.5% CASS
Nu există obligații declarative pentru investitor
4. Dobanzi/Cupoane
16% impozit pe venit
5.5% CASS

Nu există obligații declarative pentru investitor
5. Dobânzi și câștiguri obținute ca urmare a deținerii de titluri de stat
Neimpozabile
Nu sunt subiect de contribuții sociale obligatorii
Nu există obligații declarative pentru investitor
În concluzie, cota de 5% impozit pe dividende reprezintă una din cele mai mici cote de impozit pe venit din tările dezvoltate/emergente, făcând din România o țară foarte atractivă pentru investiții (în special interne).

Beneficiile de cash flow ca urmare a perioadei îndelungate între momentul câștigului și momentul plății obligațiilor fiscale reprezintă un alt avantaj al investițiilor.

Totodată, neplafonarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții la nivelul salariului minim pe economie reprezintă  un avantaj pentru investițiile mici.

Un alt avantaj îl reprezintă posibilitatea utilizării pierderii nete anuale pentru compensarea câștigurilor nete anuale (pe o perioadă de maxim 7 ani).

Imposibilitatea utilizării pierderii nete anuale pentru compensarea câștigurilor nete anuale din investiții efectuate în străinătate reprezintă cel mai mare dezavantaj fiscal identificat.

CURSURI ONLINE

Lectia urmatoare
Lectia anterioara